Berop Berop
Tige bliid dielt de tsjerkeried mei dat ds Ulbe Tjallingii fan Easterbierrum it berop nei ús gemeente oannommen hat. De befestiging wie snein 19 juny.
 
terug