Berop Berop
De tsjerkeried dielt mei dat der gjin beswieren ynkommen binne oer de folge beroppingsprosedure. Op 8 april is derom in berop útbrocht op ds Ulbe Tjallingii fan Easterbierrum.
 
terug