Dag van de Armoede Dag van de Armoede

Dag van de Armoede

Armoede in de gemeente Waadhoeke en Harlingen. 15 oktober 2022 Franciscuskerk aan de Godsacker te Franeker Organisatie: IDO Waadhoeke, IDO Harlingen, Skûle Welzijn Franeker, Solidair Friesland en de Arme Kant Fryslân. Wat is de situatie? De armoede in Nederland neemt toe en verdiept zich. De financiële zorgen en de afstand tussen arm en rijk nemen toe. Mensen die in armoede geraken komen er steeds moeilijker of helemaal niet uit. De onzekerheid en stress leiden tot grote problemen bij de mensen in armoede, ook binnen hun relaties en gezinnen, en ze hebben ook effect op de kinderen.

Veel mensen zijn zich niet bewust dat armoede dicht bij staat. Weinig mensen, soms ook de mensen in armoede zelf, en de mensen die betrokken zijn en willen werken aan de aanpak van armoede, zijn niet of onvoldoende bekend met de mogelijkheden om armoede effectief te voorkomen of aan te pakken.

Hoe dit aan te pakken? Door middel van een dag van inspiratie en informatie willen we laten zien:

- Welke instrumenten de gemeenten gebruiken om mensen in armoede financieel bij te staan.

- Welke initiatieven mensen in armoede zelf nemen om hun situatie te verbeteren en hen te laten aangeven of en zo ja, hoe zij daar hulp bij kunnen gebruiken van anderen.

- Welke initiatievenen organisaties in de gemeente of regio bestaan waar mensen in armoede terecht kunnen voor aandacht, effectieve ondersteuning of hulp.

- Welke effectieve middelen er zijn om te werken aan bewustwording en bespreekbaar maken van armoede en van mogelijkheden om kinderen financieel en sociaal bij te staan.

Doelgroep: Bestuurders/vrijwilligers/ervaringsdeskundigen Diaconale medewerkers/vrijwilligers van kerken Welzijnsorganisaties Cliëntenraden Voedselbank Verenigingen Kledingbank etc.

Doelstelling: Verbeteren van:

- Bewustwording m.b.t. armoede in de directe leefomgeving

- Bekendheid met maatregelen, middelen, initiatieven en organisaties om armoede effectief te bestrijden.

- Samenwerking van lokale partners bij aanpak armoede.

- T.a.v. kinderen: vormen van een gemeentelijke Kinderen en Armoede-groep.

 

Het programma is nog niet geheel vastgesteld, maar ziet er voorlopig als volgt uit: 9.30 uur ontvangst

10.00 – 11.30 uur: Verhalen en gesprek/discussie

- Inleiding door de wethouder Marja van der Meer, armoedebeleid gemeente Waadhoeke: wat is er aan de hand en hoe pakt de gemeente het aan?

- Inleiding Nynke Andringa en ervaringsdeskundige: wat gebeurt er met de mensen, hoe houden zich staande? Komen ze er uit? Wat hebben zij ( of eigenlijk: wij als gemeenschap) nodig om de situatie te verbeteren?

- Inleiding Kees van Kordelaar (diaconaal werker) en diaconaal werker van het Leger des heils over lokale aanpak armoede en wat is de rol van de kerken daarbij.

11.30 uur koffie Markt van succesverhalen/mogelijkheden Een informatiemarkt met zo veel mogelijk burgerinitiatieven en organisaties die: - werken aan de aanpak van armoede - werken aan preventie van armoede - werken aan presentie: er zijn voor mensen met een luisterend oor en klankbord. - werken aan politieke signalering en beïnvloeding t.a.v. armoede - werken aan bewustwording t.a.v. armoede 12.30 uur lunch

13.00 uur workshops

14.30 uur einde

Beoogde resultaten en effecten: 100-150 deelnemers Organisaties die er lokaal mee verder willen gaan en willen meedoen aan een permanent overleg om acties te plannen en te coördineren. Per gemeente een KAR-groep om armoede onder kinderen te bewaken en zorgen voor preventie en aanpak. Verslag met afspraken, in de vorm van een handreiking voor de deelnemers om er mee door te gaan. Een brief aan de regering/minister Schouten met concrete informatie over waar het misgaat/ is misgegaan en oproep om te werken aan inkomensverbetering en herstel van vertrouwen.

Met vriendelijke groet, Bestuur IDO Waadhoeke

terug