Pinksterdienst_2022 Pinksterdienst_2022
Pinksterdienst op het binnenplein van Poptaslot op 5 juni 2022.

Voor de 16e keer is de Pinksterdienst gehouden op het Poptaslot. Het thema van de dienst was HOPE SET IN MINSKE YN BEWEGING.
De afgelopen twee jaar kon de Pinksterdienst in deze vorm niet doorgaan in verband met de corona. Voor het eerst werd de Pinksterdienst georganiseerd door de diaconie Bitgum e.o. Daarvoor was het in handen van de ZWO-commissie. Voor de slotbewaarder van het Poptaslot was dit de eerste keer. dhr. G.R. Boon had samen met zijn partner heerlijke koffie gezet en voor de kinderen was er limonade.

Bakkerij Friso was gevraagd de cakes te bakken. Er was keuze uit naturel, citroen en marmercake. De marmercake was favoriet bij de bezoekers van de Pinksterdienst. Voorganger in de dienst was ds Hinke Post-Knol. Zij heeft ook de liturgie gemaakt.

De brassband “Looft den Heer” ,o.l.v. Gijs Heusinkveld, heeft gezorgd voor de prachtige muzikale omlijsting. De techniek was in handen van Siebert de Ruiter. Tijdens de dienst werd het Pinkstervuur ontstoken. Door een mengsel van zout en spiritus te ontsteken ontstond een prachtig oranje vuur. Ook werden er 7 rode kaarsen aangestoken ”as ferwyzing nei de fruchten fan de Geast:Hoedenens, rjochtfeardigens, selsbeheersking, moed, fertrouen, hope en leafde”. De aanwezige kinderen hebben o.l.v. de bernestjerkelieding houten duiven voorzien van prachtige kleuren als oproep om elkaar “wat op te fleurjen yn it teken fan de Hillige Geast”.

Wat hebben we het getroffen met het weer! De opkomst was als vanouds. Er waren 175 liturgieën en dat was te weinig. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend vóór, tijdens en na de dienst. De collecte voor Kerk in Actie met project “Toekomst voor arme boeren in Zuid-Afrika” heeft € 550,90 opgebracht. Een prachtig resultaat. Namens de diaconie van PKN Bitgum e.o. Detty de Jong- van der Bij.
 
Startsnein 2022 Startsnein 2022
350 jier Martinustsjerke Bitgum

Al trije slagge jûnen yn it ramt fan 350 jier Martinustsjerke Bitgum.As jimme dit lêze is de fjirde jûn ek al west mar dêr kin ik no noch neat fan sizze.De earste wie 4 novimber mei “Jubilate” en seleksje fan “Looft den Heer” in beheind ploegje yn it romme koar fan de tsjerke, dat koe moai, dan hat men ek earmslach. En ek it koar tinnet aardich út, it is noch krekt net in dûbeldkwartet, mar ferrin troch âldens en minder belangstelling soarget dat it ledetal stadichoan ytser wurdt. Net tsjinsteande dat, wie de jûn slagge en de opkomst yn tsjerke goed.De twadde jûn sneon 12 novimber, mei “Haleluja”en “de Harmonie”, joech in oar byld op it koar yn’e tsjerke, dit wie no goed beset, mooglik hjir en der wat behelpe, mar dat beynfloede de kwaliteit net. In moaie jûn mei in ryk ferskaat oan muzyk dat op in geweldige manier brocht waard.Tige slagge en sa as guon minsken nei ôfrin seinen, dit kin wolris wer.

De tredde jûn, wer muzyk, mar wol heel wat oars, muzyk foar de âldere jongeren.Mar ek de generaasje fan no harket, ek al witte se it faak sels net, geregeld nei muzyk út de jierren 60 en fine dat wol moai. Dizze jûn wie foar “Hjirris” In top groep fan 5 man sterk, dy’t it bringe as stiene de Beatles, Stonnes, Monkees, Kings en neam mar op, yn levende lijve foar je. In geweldige jûn mei muzyk dy’t tinkt my, nea, mar dan ek nea ferdwine sil.
Klaas Abe

 
2022 2022
Drokke wykeinen.

Net allinne om ús hinne oeral yn Fryslân, mar ek op it tsjerklik mêd yn Bitgum e.o hawwe we in pear drokke wykeinen hân. Earst wie it de oars as oars tsjinst 18 septimber, en it wie oars, de startsnein anneks nachtmiel. In keuze tsjerkemenu mei trije gongen. Wolkom yn’e Molewjuk mei kofje en oranjekoeke, dan de twadde kar, tarieding fan it miel en de bysûndere hapkes, dipkes, sauskes, smaarbûter, fruchten, radyskes en komkommer. Of de tredde kar, mei dominy nei tsjerke om te sjongen en te harkjen nei de taljochting fan wat dizze snein wol bringe mocht. Nei dizze koarte tsjinst wer nei de Molewjuk, om dan mei-inoar yn in romme kring, nei de seine en gebed oan te skowen foar de sop en it bysûnder útgebreide miel, dat men sels nei behoefte ophelje koene. Der wie mei man en macht oan wurke, hiel bysûnder , it wie geweldich en suver oerdiedich. Mar it goede boadskip wie, dat de opbringst fan de kollekte nei de bank gie, yn dit gefal de voedselbank. Dan sneon 24 septimber. It reiske fan de tsjerkeried en meiwurkers, 13.00 oere start en yn brutsen kolonne nei Boalsert. Op nei van Buren al sûnt 1861 it bedriuw foar de ferwurking fan kowehûden, skiepefluezen en wat foar jas as it bist ek mar oan hân hie, gjin hinnefearren sa goed as ik wit. De lucht wie der dêr wol ôf, want de loaierij sa as dat hiet, dat diene se dêr net mear oan hûs, alles kaam betreklik skjin it bedriuw yn. Frachten skieppefluezen leine op bewurking te wachtsjen en frachten wiene kant en klear foar ferkeap, ek in protte byropdukten warren hjir makke b.g. taskes, rimen, moffen beurzen en sels toffels.
Naaie, knippe, snije, kamme en skeare en wat der by wei foel is mei nei Bitgum/Bitgummole gien dizze sneon. Nei in bak kofje mei in skieppepoatsje gie de reis op nei Tsjerkwert. It doarp dat leit oan it wetter fan de Boalserter feart, dêr soene we de tsjerke besjen, no dat wie tige de muoite wurdich, want wie it net dat ek ús Bitgumer edelfrou Rixt fan Donia hjir yn dizze tsjerke har lêste rêstplak fûn hie. Rixt van Donia hikke en tein op Hemmema lette Doniastate state op’e achte binnen de poarte te Bitgum/Menaam. Hja wenne mei har man Watze van Kamminga sawol op Hemmemastate, it Amelânshûs te Ljouwert as sa wol op Waltastate te Tsjerkwert, hja hiene it mar foar’t útsykjen.
Rixt van Kamminga- van Donia, wie jierren lang de rykste frou fan Fryslân, doe’t hja ferstoar wie der gjin neiteam mear dizzen wiene har allegearre al foargien. De fiere nichten fan Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, de earste stienlizzer fan de Bitgumer tsjerke Isabella Suzanne en har nicht fan Anjum, Helene Maria erfden elk de helte fan it besit en fermogen. Sa makke Tsjerkwert Bitgum ryk en wie hjir it taastbere bewiis yn’e tsjerke te sjen in pracht epitaaf wat earst noch moaier en grutter west wie, mar yn 1795 ek net oan de fernielsucht fan it folk ûntkommen wie en letter wer ienfâldiger op set is. Der sit in pracht fan oargel yn dizze tsjerk op in bysûnder plak, yn it koar ynstee fan boppe de yngong fan de foartsjerke. Mar it wie der net minder om, dominy Ulbe Tsjallingiï hat noch efkes hearre litten dat hy elk oargel de baas is, ek dit prachtige ynstrumint mei it geloof, hoop en de liefde op de oargeltuorren.
De preekstoel wie ek ryk fersjoen mei snijwurk en in bysûnder paniel fan de likenis oer de balke en de splinter yn it each. Wy moasten efkes earder nei hûs , mar it selskip is letter ek nei Bitgummole taset en hat noch yn’e molewjuk meielkoar iten, as ôfsluting fan dizze sneon.

Klaas Abe.
 
Krystsjongjun 2022 Krystsjongjun 2022

Krystsjongjûn 24 desember 2022.

De tsjerke fan Bitgummole siet sneon te jûn mei de krystsjongjûn net fol. Nee der hiene noch wol minsken by kinnen.
Dat lei him net oan it programma want dat gie flot genôch en wie ek net toar. In prachtich flot en fleurich optreden fan de “Wodkapel”mei de noadige swung.

Moaie lieten om meielkoar te sjongen ôfwikseljend mei begelieding fan oargel en koper en sa no en dan in stichtlik wurdsje, want we moatte op’t lêst wol witte wêr’t it om giet. It oantal besikers foel wat ôf, nei de korona tiid doe’t alles oergien moast, hie ik wat mear publyk ferwachte.

En dan komt by my it byld wer boppe fan begin 80,er jierren doe’t de tsjerken letterlik en figuerlik út-puollen op de krystsjongtsjinsten en wy as kommisje sels twa tsjinsten yn Bitgum hiene om de minsken plak jaan te kinnen op’e krystjûn.

Dat hat west en ús doarpen binne stadichoan mei de kryst in ljochtstêd wurden ek in foarm fan fieren, en al dy lamkes, pegels, stjerren, beammen allerhande figuren en gevels fol ljocht, dat freget ek wat fan de mins, it ljochtsje-feest dat hjir hinne oerwaaid is, hat aardich terein wûn yn dizze wrâld.

Mar it echte ljocht fan dizze wrâld, it ljocht wêr’t it mei de kryst echt omgiet dat liket sa te sjen fergetten.Klaas Abe.

 
2021 2021
S