Beleidsplan 2020-2025 van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. Beleidsplan 2020-2025 van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.
A. Algemene gegevens
Naam Diaconie van de Protestantse gemeente te Bitgum – Bitgummole – Ingelum – Marsum
Kortweg: Diaconie Protestantse gemeente te Bitgum e.o.
Telefoon 0582532215
RSIN 8241 40 321
KvK 76354628
Website adres www.pgbitgumeo.net
e-mail         diaconiebitgumeo@hotmail.com
adres J H van Aismawei 31 9045PG Bitgummole
De Protestante gemeente te Bitgum e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Bitgum e.o.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, bestaande uit een predikant en leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en algemeen christelijke Kerk die zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van de Heer om het Woord te horen en de verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www. pgbitgumeo.net vindt u de Plaatselijke regeling van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconal medewerkers -indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 
terug