Diakony

Diakony
 
IDO Waadhoeke IDO Waadhoeke

IDO Waadhoeke

Aandachtsgebieden van de IDO Armoede – Eenzaamheid - Dementie.

In het dagelijks bestuur zitten normaliter 5 personen. De voorzitter coördineert. De secretaris doet de verslaglegging en is verantwoordelijk voor aandachtsgebied eenzaamheid, De penningmeester gaat over de financiën. Mijn aandachtsgebied is dementie. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de armoede is momenteel vacant. De andere taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn: 1. Spreekbuis zijn vanuit de kerken naar de burgerlijke gemeente. 2. Gesprekspartner zijn voor sociale, maatschappelijke organisaties, o.a. Voedselbank, Schuldhulpmaatje Waadhoeke, Humanitas, Skûle Welzijn, “Waadhoeke zegt Nee tegen Eenzaamheid”, Solidair Friesland en Stg. Present. 3. Kennis uitwisselen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken. 4. Aangesloten kerken op de hoogte houden van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein. 5. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied van sociale, diaconale en maatschappelijke zorg. 6. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de aangesloten diaconieën. 7. Bereidt de vergaderingen voor, stelt een agenda samen en verstuurt de uitnodigingen.

De diaconie is vertegenwoordigd in de classis Ring Leeuwarden. Vanuit diverse kerkelijke gemeenten komt de classis 4x per jaar bijeen. Deze gemeenten werken samen in het project Fryslan foar Moldavie. Dit is een project van Kerk in Actie. Op de website van Kerk in Actie kunt u meer lezen over dit project. Gebruik daarvoor:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/

In onder meer de ZWO-diensten zal de diaconie aandacht besteden aan dit project.

IDO Waadhoeke.

Het IDO Waadhoeke wil een brug slaan tussen mensen die geholpen moeten worden en mensen die iets te bieden hebben. We willen graag samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgerlijke gemeente. Het IDO staat open voor een grote diversiteit aan geloofsbeleving, daarom is een oecumenisch georiënteerde werkwijze voor haar vanzelfsprekend. We willen vanuit onze christelijke inspiratie er zijn voor mensen die in nood verkeren, zowel voor leden van onze geloofsgemeenschappen als voor hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Wilt u iets melden over eenzaamheid, armoede of dementie neem dan contact op met de diaconie.

Detty de Jong- van der Bij.

 
Kerk in actie - Oekraïne Kerk in actie - Oekraïne
Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne
 
lees meer »
 
Fryslân foar Moldavië Fryslân foar Moldavië
Fryslân foar Moldavië

Fryslân foar Moldavië | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl
 
lees meer »
 
Diaconie Diaconie
Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die het nodig hebben.
In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg : `diaconaat`. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd. Diaconaat is een zorg voor iedereen in de gemeente. Maar in de kerk wordt het diaconaat van oudsher ook als ambt en taak gezien. Als ambt is het diaconaat de kerntaak van de diakenen.

 
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Bloemengroet
Eén van de diaconale taken van de Protestante gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum is het regelen van de bloemengroet. Iedere zondag staan voor in de kerk een bos bloemen. Deze bloemen worden als een groet van de gemeente, gebracht naar iemand, die zo’n groet even nodig heeft, gebracht. De bloemen worden gegeven als blijk van medeleven, ziekenhuisopname, ziekte, sterfgeval of omdat u misschien wel een opkikker kunt gebruiken
 
lees meer »
 
Kerkdiensten on-line Kerkdiensten on-line
Kerkdiensten thuis on-line volgen?
Wilt u de kerkdiensten on-line thuis volgen en u beschikt u niet over een computer of tablet? Dan kunt u via de diaconie zich laten informeren voor een ‘settopbox ‘. Dit kastje dat op het internet en uw TV kan worden aangesloten, waarmee de uitzending dan ook gevolgd kan worden.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met éen van de diakenen.