ANBI gemeente ANBI gemeente

A. Algemene gegevens
Naam Protestantse gemeente te Bitgum – Bitgummole – Ingelum – Marsum
Kortweg: Protestantse gemeente te Bitgum e.o.
Telefoon (058) 253 17 70
RSIN 002670586
KvK 76354482
Website adres www.pgbitgumeo.net
e-mail         pkn-bitgum@hetnet.nl
adres It String 28, 9045 RE Bitgummole
De Protestante gemeente te Bitgum e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Bitgum e.o.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, bestaande uit een predikant en leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van kerkrentmeester telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en algemeen christelijke Kerk die zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van de Heer om het Woord te horen en de verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www. pgbitgumeo.net vindt u de Plaatselijke regeling van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag. Activiteiten

De kerkenraad heeft de afgemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Toelichting op de inkomsten en uitgaven van de Protestantse gemeente Bitgum e.o. over 2020.
De opbrengst onroerende zaken is flink lager doordat de Molewjuk, dienstencentrum van de kerk, een groot deel van het jaar 2020 gesloten, dan wel beperkt open is geweest. De opbrengst van de beleggingen is fors lager. In begin van het jaar heeft de waarde van de beleggingen een forse daling laten zien, maar in de loop van het jaar heeft dat zich weer hersteld. De dividenduitkeringen van de beleggingen zijn aanzienlijk beperkt.
De opbrengsten van kerkbalans en collecten zijn zeer goed te noemen. Al hebben soms de binnengekomen bedragen aan kerkbalans ook betrekking op het volgende jaar, dus op 2021 (zogenaamde overloop posten). Vele gevers hebben zeer goed bijgedragen door met grote regelmaat een bedrag aan de kerk over te maken. Ook de Eindejaarscollecte heeft een zeer goed resultaat opgeleverd.
De kosten voor het onderhoud gaan natuurlijk wel door. De kosten zijn iets lager dan begroot maar dit is met name het gevolg van het feit dat de verzekeringspremies in het jaar 2020 reeds in 2019 waren betaald en die voor het nieuwe jaar worden ook daadwerkelijk in het jaar 2021 overgemaakt. Inzake de inkoop is eigenlijk geen toelichting nodig: als er geen verkoop is is er ook geen inkoop nodig. De post kosten pastoraat was behoorlijk volgens de begroting, al is de preekvoorziening veel lager omdat in het voorjaar de kerken i.v.m. corona, waren gesloten voor het houden van een eredienst. Ook de uitgaven voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn lager uitgevallen. De mutaties hebben betrekking op een onttrekking aan het “Fonds Pastoraat” (m.n. kosten van het vacant zijn) en aan het “Fonds Haas-Visser” (kosten internet aansluiting kerk). Toegevoegd is het positieve resultaat van verkoop van beleggingen.

A. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kekenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Toelichting Begroting 2021
In het algemeen is aangehouden dat er sprake is van een stijging van 2,5% aan kosten. Verder wordt ervan uitgegaan  dat we het gehele jaar 2021 vacant zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de pastorie het gehele jaar wordt verhuurd.  Inzake de Verkopen Molewjuk is het erg onzeker wanneer de meer normale activiteiten gaan plaatsvinden. Voor kerkbalans wordt een lagere bijdrage verwacht. Ook de collecteopbrengst wordt lager ingeschat. Omdat de “Verkopen” lager worden begroot, geldt dit eveneens voor de “Inkopen Molewjuk”. Het gehele jaar vacant betekent een daarop afgestemde afdracht en ook dat we het gehele jaar te maken hebben met gastpredikanten. De pastoraatskosten worden onder mutaties gereserveerd voor het “Fonds Pastoraat”, terwijl de kosten van het vacant zijn daaraan worden ontrokken.

Voor het overige is er geen nadere toelichting. De bedragen liggen in de lijn met het afgelopen jaar.

B. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van inkomsten en uitgaven geeft via de kolom Rekening 2020 inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in dat jaar. De kolom Begroting 2021 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen.
De samenvatting van de inkomsten en uitgaven.
Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. Rekening   Begroting Rekening
(in hele euro's) 2020   2021 2019
Inkomsten        
opbrengst onroerende zaken 25.230   40.100 52.162
opbrengst rente, dividend, beleggingen 22.724   33.000 45.436
opbrengst Kerkbalans en collecten 76.936   68.900 75.709
Totaal inkomsten 124.891   142.000 173.307
         
Uitgaven        
kerkelijke gebouwen 44.098   52.800 52.359
inkoop dienstencentrum Molewjuk 3.660   7200 14.566
kosten pastoraat 56.310   18.500 69.175
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.453   7.700 5.831
verplichtingen andere organen 6.580   6.200 6.901
vergoedingen organisten 963   1.300 1.285
kosten beheer, administratie, archief 2.691   4.700 3.397
rentelasten en bankkosten 11.913   12.200 11.532
Totaal uitgaven 128.668   110.600 165.046
         
Mutaties -615   -26.000 0
Resultaat naar Algemene reserve -4.392    5.400 8.260
         

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de “Actie Kerkbalans” gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen)  en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van kerkelijke bezittingen.
terug