Pastoraal besikers Pastoraal besikers
Wykindeling

Douwtsje Dijkstra (058-2531622):
Alddyk - Buorren - Pompsteech - St.Martinuspaed - Tramdyk.
 
Afke Vlasma (058-2531647):
De Tolve - Doniastrjitte - Hillige Kamp - Schwartzenbergstrjitte.
  
Sylvia Bloem (058-2531650):
Feartswâl - Frânskeleane - De Kamp - Hemmemastrjitte - Jonkersleane - De Kline - It Tiltsje - Westerwirdsleane.
Langhuisterweg, St Anne.

Geartsje Schaaf (058-2531248):
J.H. van Aismawei/onevennummers - Sikkemabuorren -Hogerhuisdyk - Lytsedyk - Moalderspaed - Nijlânsdyk.
 

 

 
terug