Beleidsplan 2020-2025 van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. Beleidsplan 2020-2025 van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.
De Protestantse Gemeente te Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum

Beleidsplan 2020-2025


Met het hart naar de hemel, met de voeten in de klei

Wij willen een beleidsplan schrijven waarvan de bouwstenen zijn aangedragen door de
gemeenteleden. Een beleidsplan waarin wij de liefde van God laten zien, die wij door
willen geven, maar waarin wij ook een realistisch beeld willen geven van wat, in deze
tijd van secularisatie, mogelijk is. Wij willen geen overdreven doelen stellen waarvan
wij op voorhand al weten dat ze niet haalbaar zijn.

Wie zijn wij De Protestantse Gemeente te Bitgum - Bitgummole - Ingelum - Marsum, kortweg
Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. is ontstaan door de fusie van de Hervormde Gemeente
Marsum, de Hervormde gemeente Bitgum – Ingelum en de Gereformeerde kerk te Bitgum. Deze
fusie vond plaats op 17 februari 2013. Een week eerder gingen de hervormde kerkgebouwen
over in twee stichtingen. De stichting “Tsjerken Bitgum en Ingelum” beheert de kerkgebouwen
van Bitgum en Ingelum. Het kerkgebouw van Marsum wordt sinds die datum beheerd door de
stichting “De Krobbe derút”. Het kerkgebouw in Bitgummole blijft in bezit van de
Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

Er wordt wekelijks afwisselend gekerkt in een van die vier gebouwen. In de regel twee 
keer per maand in Bitgummole en de andere keren afwisselend in Marsum en Bitgum. In de 
zomerperiode en tijdens een aantal bijzondere diensten, waaronder de Paascyclus, wordt 
gebruik gemaakt van het kerkgebouw in Ingelum.

Het ledental is de laatste tien jaar met zo’n 130 leden teruggelopen. De gemeente had
op 1 januari 2020 in totaal 583 leden (288 doopleden en 294 belijdende leden). De
wekelijkse eredienst wordt door zo’n 75-85 leden bezocht.
Voor verreweg de meeste gemeenteleden is het Fries de moedertaal. Wij willen het Fries
dan ook graag een plaats geven in de eredienst. Iedere eredienst bevat Friestalige
elementen, bijvoorbeeld een lied, een lezing of een gebed. Twaalf keer per jaar is er
een Friestalige kerkdienst.

Samen gemeente zijn als gemeente van Jezus Christus willen wij Gods liefde doorgeven, de
verhalen uit de Bijbel vertellen en openstaan voor elkaar en de wereld om ons heen. Wij
willen binnen onze gemeente doorgeven wat ons raakt in het geloof, in ons leven en in de
wereld. Daar waar dat kan willen wij de hele dorpsgemeenschap, dus gelovigen en niet-
gelovigen, betrekken bij ideeën en activiteiten. 

Ruimte geven
De Bijbel bevat een schat aan verhalen. De vier evangelisten vertellen, ieder op zijn
eigen manier, over de blijde boodschap van Jezus Christus onze Heer. Wij kunnen erin
lezen hoe Jezus letterlijk en figuurlijk grenzen overging. Geef elkaar daarom vertrouwen
en ruimte om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen manier.
Hoe staat het ervoor in de wereld Kerkgangers vormen een onderdeel van onze maatschappij
en de kerkelijke gemeente is een instituut in onze maatschappij. Wanneer zich in onze
maatschappij veranderingen voordoen, ligt het in de lijn der verwachting dat deze
veranderingen ook in de kerken en bij de kerkgangers doorwerken. Je hoeft geen deskundige
te zijn om te constateren dat er door allerhande politieke en sociale ontwikkelingen in
de afgelopen decennia flinke verschuivingen in onze maatschappij hebben plaatsgevonden.

In algemene zin vallen een aantal zaken op:
- De mensen zijn minder onderdeel van vaste verbanden en voelen zich autonome, vrije
  en authentieke wezens, die zelf vorm en betekenis aan hun leven willen geven in zelfgekozen
  netwerken. Dat biedt mensen mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Er is evenwel ook een
  groep mensen die door bijvoorbeeld geldgebrek, ziekte, of werkloosheid aan de zijlijn van
  de maatschappij staan.
- Door internet en andere sociale media komt de grote wereld steeds dichterbij. Het gevoel
  leeft bij de mensen dat de wereld binnen handbereik ligt. Niet alleen wordt er meer gereisd,
  ook de kans op ontmoetingen met andere culturen en godsdiensten neemt toe. Maar aan de andere
  kant groeit ook de angst vanwege de dreiging van terreur. Iedere dag worden we geconfronteerd
  met de zorgen om het lot van ontelbare vluchtelingen overal ter wereld.
- Klimaatverandering zorgt ervoor dat wij, als rentmeesters van de wereld, na moeten denken
  over hoe wij de wereld willen nalaten aan ons nageslacht.
- Mensen zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving en willen zich daarbij
  niet, of niet teveel, binden aan een instituut als de kerk.

Wat betekent dit voor onze gemeente
Dit betekent dat wij:
- Rekening houden met mensen die het geloof en het gemeente-zijn op een vertrouwde en
  herkenbare manier beleven, maar ook met hen die zich minder of anders verbonden voelen
  met de kerkelijke gemeente.
- Een gemeenschap willen zijn waar verhalen over geloof en tradities te vinden zijn en
  waar wij ook ruimte willen geven aan mensen die zoeken naar andere vormen en manieren
  om hun geloof te uiten.
- Als gemeente aandacht hebben voor de mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan
  in onze wereld, die het zonder onze hulp niet redden, dichtbij en ver weg.
- Diaconaal en pastoraal meer vormen van communicatie zoeken om ons netwerk te vergroten,
  bijvoorbeeld met een Facebook-pagina, via twitter of een digitale nieuwsbrief.
- Gebruik maken van de steun van de landelijke PKN en actief meewerken binnen het netwerk
  van de regionale kerkelijke gemeenten om ons heen.
Concreet
Bovenstaande willen wij concretiseren in vijf aandachtspunten.

A. Algemene gegevens
Naam Diaconie van de Protestantse gemeente te Bitgum – Bitgummole – Ingelum – Marsum
Kortweg: Diaconie Protestantse gemeente te Bitgum e.o.
Telefoon 0582532215
RSIN 8241 40 321
KvK 76354628
Website adres www.pgbitgumeo.net
e-mail         diaconiebitgumeo@hotmail.com
adres J H van Aismawei 31 9045PG Bitgummole
De Protestante gemeente te Bitgum e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Bitgum e.o.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, bestaande uit een predikant en leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en algemeen christelijke Kerk die zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van de Heer om het Woord te horen en de verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
Op de website www. pgbitgumeo.net vindt u de Plaatselijke regeling van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconal medewerkers -indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 
terug