zondag 10 oktober 2021  om 9:30
Voorganger: ds A. Terlouw
Zondagsdienst, Bitgummole

Fryske Tsjinst

Befestigingstsjinst:  Detty de Jong-van der Bij as diaken

Ôfskie: Margreet Kooy as diaken

Ôfskie: groep 8 fan 2021

terug