Pastoraal besikers Pastoraal besikers
Wykindeling

Douwtsje Dijkstra (058-2531622):
Alddyk - Buorren - Pompsteech - St.Martinuspaed - Tramdyk.
 
Afke Vlasma (058-2531647):
De Tolve - Doniastrjitte - Hillige Kamp - Schwartzenbergstrjitte.
  
Sylvia Bloem (058-2531650):
Feartswâl - Frânskeleane - De Kamp - Hemmemastrjitte - Jonkersleane - De Kline - It Tiltsje - Westerwirdsleane.
Langhuisterweg, St Anne.

Geartsje Schaaf (058-2531248):
J.H. van Aismawei/onevennummers - Sikkemabuorren -Hogerhuisdyk - Lytsedyk - Moalderspaed - Nijlânsdyk.
 
Ida de Haan (058-2532174):
It String - Dyksterhuzen - J.H.v. Aismawei/even nrs. t/m 36 – It Bosklân - de Hammeringen/
even nrs.
 
Anna&Andries Jellema (058-2575567):
J.H. Aismawei/even nrs vanaf nr. 36 tot einde, Bitgumerdyk, Menaam - de Hammeringen/oneven nrs. - Kl. v.d. Meijstrjitte - Fourmanderij.
 

 
terug