mededelingen mededelingen

Krystsjongjûn 24 desember 2022.

De tsjerke fan Bitgummole siet sneon te jûn mei de krystsjongjûn net fol. Nee der hiene noch wol minsken by kinnen.
Dat lei him net oan it programma want dat gie flot genôch en wie ek net toar. In prachtich flot en fleurich optreden fan de “Wodkapel”mei de noadige swung.

Moaie lieten om meielkoar te sjongen ôfwikseljend mei begelieding fan oargel en koper en sa no en dan in stichtlik wurdsje, want we moatte op’t lêst wol witte wêr’t it om giet. It oantal besikers foel wat ôf, nei de korona tiid doe’t alles oergien moast, hie ik wat mear publyk ferwachte.

En dan komt by my it byld wer boppe fan begin 80,er jierren doe’t de tsjerken letterlik en figuerlik út-puollen op de krystsjongtsjinsten en wy as kommisje sels twa tsjinsten yn Bitgum hiene om de minsken plak jaan te kinnen op’e krystjûn.

Dat hat west en ús doarpen binne stadichoan mei de kryst in ljochtstêd wurden ek in foarm fan fieren, en al dy lamkes, pegels, stjerren, beammen allerhande figuren en gevels fol ljocht, dat freget ek wat fan de mins, it ljochtsje-feest dat hjir hinne oerwaaid is, hat aardich terein wûn yn dizze wrâld.

Mar it echte ljocht fan dizze wrâld, it ljocht wêr’t it mei de kryst echt omgiet dat liket sa te sjen fergetten.Klaas Abe.

 

 
Wolkom Wolkom
Wolkom

Wolkom op de webside fan de Protestantske gemeente te Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.
Mei dizze site wolle wy jo op ‘e hichte hâlde fan tsjerketsjinsten, aktiviteiten, spesjale jûnen, foto’s fan aktiviteiten dy’t west ha, koartsein wat der allegearre spilet yn ús gemeente.
 
AVG AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.