Âlderlingen Âlderlingen
Wykindeling
 
Sybe Bloem (058-2531650):
Berltsumerdyk – Bessebuorren - De Bodde – Hoarslânsdyk  – Liuwesingel – Sânwei en yn Menaam De Gripe en Grêftswâl.

Coby Jongbloed (058-2531673):
Súdhoekstermiddelweg en Hamerenweg, Froubuorren - Langestraat.
 
Bea Kemker (058-2531635):
It Bosk - Ingelumerdyk – Menamerdyk - Terhornestrjitte.

Piet en Trienke van der Heide(058-2531458)
Ingelum


Grietje Sijbesma: (058-2541408)
Marsum
terug