Âlderlingen Âlderlingen
Wijk 1: BITGUM en MENAAM

Douwtsje Dijkstra (058-253 16 22):
Alddyk - Buorren - Pompsteech - St.Martinuspaed - Tramdyk.

Afke Vlasma (058-253 16 47):
De Tolve - Doniastrjitte - Hillige Kamp - Schwartzenbergstrjitte.

Sybe Bloem (058-253 16 50):
Berltsumerdyk – Bessebuorren - De Bodde – Hoarslânsdyk – Liuwesingel. Yn Menaam De Gripe - Grêftswâl - Sânwei.
En yn Bitgummole: Dyksterhuzen.

Sylvia Bloem (058-253 16 50):
Feartswâl - Frânskeleane - De Kamp - Hemmemastrjitte - Jonkersleane - De Kline - It Tiltsje – Westerwirdsleane en
Langhuisterweg, St Anne.

Wijk 2: BITGUMMOLE NOORD

Geartsje Schaaf (058-253 12 48):
J.H. van Aismawei/onevennummers - Sikkemabuorren -Hogerhuisdyk - Lytsedyk - Moalderspaed - Nijlânsdyk.

Coby Jongbloed (058-253 16 73):
Súdhoekstermiddelweg en Hamerenweg, Froubuorren - Langestraat.

Jelly Steensma 
It String

Sybe Bloem(058-253 16 50)
Dyksterhuzen

Wijk 3: BITGUMMOLE ZUID

Jelly Steensma
J.H. v. Aismawei/even nrs. t/m 36 – It Bosklân - de Hammeringen/ even nrs.

Anneke van der Schaaf (058-253 19 13):
J.H. v. Aismawei/even nrs vanaf nr. 36 tot einde, Bitgumerdyk, Menaam - de Hammeringen/oneven nrs. - Kl. v.d. Meijstrjitte - Fourmanderij.

Bea Kemker (058-253 16 35):
It Bosk - Ingelumerdyk – Menamerdyk - Terhornestrjitte.

Wijk 4: INGELUM

Piet en Trienke van der Heide
(058-253 14 58)

Wijk 5: MARSUM:

Grietje Sijbesma (058-254 14 08)
terug