Diaconie Diaconie
De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) Christelijke gemeenschap. Hij/ zij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar ook stimuleert en motiveert hij/ zij  gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente. De diakenen mogen de gemeente ook attenderen op de nood in de wereld. De diakenen stimuleren de gemeente om met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar maken in deze wereld door daden van barmhartigheid.
Wat doen we al?
Sociale vraagstukken over armoede, vluchtelingen en zorg zijn een centraal aandachtspunt voor diakenen. De afgelopen jaren zijn de multiculturele samenleving en de heelheid van de schepping belangrijke nieuwe aandachtspunten geworden. In het diaconaat is helder dat van individuele barmhartigheid geen sprake kan zijn zonder sociale gerechtigheid.
Diakenen hebben de mogelijkheid om mensen met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld in situaties van ziekte of ander ongemak. Activiteiten zijn :
- De wekelijkse bloemengroet.  Een paar bossen bloemen worden door gemeenteleden naar dorpsgenoten gebracht als uiting van meeleven in blijde of moeilijke situaties.
- De jaarlijkse paasgroetactie voor de ouderen in de gemeente.
- De kerstmiddag voor alle gemeenteleden en dorpsbewoners.
- De jaarlijkse kerstpakkettenactie voor die mensen uit onze gemeente die van een minimum  inkomen rond moeten komen.
- De vakantietas voor kinderen uit gezinnen die met een minimum rond moeten komen. Die kinderen worden een week voor de ( zomer) schoolvakantie verblijd met een vakantietas.
- Op Dankdag voor gewas en arbeid, het organiseren van het inzamelen van producten ten behoeve van de Voedselbank. De opbrengst van deze producten wordt door de diaconie naar de Voedselbank gebracht.
- De diaconie is een partnerorganisatie van Stichting ‘ Lyk is Ryk ‘. De stichting is aangesloten bij SchuldHulpMaatje, een landelijke vereniging die lokale vrijwilligers opleidt en ondersteunt, zodat zij op een deskundige en betrouwbare manier kunnen helpen bij geldproblemen. Binnen onze gemeente is er een ‘maatje ‘ opgeleid om als vrijwilliger de hulpvragen te ondersteunen en de hulpvrager te begeleiden.
- De diaconie neemt deel in het IDO ( interkerkelijk diaconaal overleg) van de gezamenlijke kerken in de gemeente Waadhoeke. Het IDO wil een brug slaan tussen mensen die geholpen moeten worden en mensen die iets te bieden hebben. Samenwerking zoeken met maatschappelijke organisatie en burgerlijke gemeente. In 2020 is er een diaconaal beleidsplan opgesteld voor 2020 – 2025 genaamd : “dienen, delen, doen “.
- De diaconie brengt gemeenteleden die om, wat voor een reden dan ook, moeilijk op vakantie kunnen op de hoogte van de verschillende vakantiemogelijkheden die er toch nog zijn.
 
terug