Fryslân foar Moldavië Fryslân foar Moldavië
Fryslân foar Moldavië
Op 15 maart 2022 was een bijeenkomst in de Schakel (Leeuwarden), met diverse ringen uit Friesland, om tot een keuze te komen voor een nieuw project met ruim 50 deelnemers. Het zou mooi zijn als we opnieuw met meerdere ringen voor één project gaan.

Op deze avond kregen wij, van de relatiebeheerders van KiA (digitaal), informatie over de projecten in Moldavië (Europa), Bangladesh(Azië) en Libanon (Midden-Oosten).

De meeste aanwezigen op deze avond maakten de keuze voor Moldavië. De keuze voor Moldavië kan ingegeven zijn door de actualiteit, het is dichterbij (makkelijker te bezoeken als men dat wil) en een andere context dan Rwanda.

Op 11 mei 2022 is de classis van Ring Leeuwarden bijeen geweest en heeft onze nieuwe KIA-consulent Menno Hanse een presentatie gegeven. Hieronder een verslag van deze presentatie.
Moldavië ligt ingesloten tussen de Oekraïne en Roemenië en men spreekt Roemeens. Qua oppervlakte is het iets groter dan België en heeft het 3.6 miljoen inwoners. Dit aantal is al jaren dalende. Na het uiteen vallen van de Sovjet Unie waren het er 4.6 miljoen. De daling wordt veroorzaakt doordat volwassenen naar elders vertrekken voor werk. In Moldavië is niet voldoende werkgelegenheid en de lonen zijn laag.

Moldavië heeft het laagste inkomen per hoofd van de bevolking en dus het armste land van Europa. Het land heeft geen eigen grondstoffen. Wel produceren ze wijn van een zeer goede kwaliteit. Het is het oudste wijnland in Europa. Voorheen steunde Brabant Moldavië en zij hebben een wijnimporteur gevonden die deze wijn verkoopt. Gevraagd wordt of er een alcoholvrije variant is. Menno zal het navragen. Gesuggereerd wordt dat deze wijn gebruikt kan worden voor het avondmaal.

Moldavië kent ook uitdagingen: 1/3 van de beroepsbevolking werkt in het buitenland, het is lamgeslagen door het communisme, corruptie en momenteel een stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne (400.000 à 500.000, waarvan momenteel nog 100.000 in Moldavië). Moldavië heeft een heel goed werkend internet en digitale uitwisseling kan probleemloos worden gerealiseerd.

De projecten die in Moldavië worden gesteund zijn eilanden van hoop. Het gaat om:
. Bethanië
. Moldavian Christian Aid (MCA)
. Homecare
. Youth for Christ

Op dit moment krijgen de projecten extra ondersteuning vanwege de vluchtelingen uit Oekraïne.
Bethanië
Situatie:
● Ouderen: ● Kinderen:
○ Heel klein pensioen ○ Ouders werken in het buitenland
○ Familie veelal buitenland ○Verlaten, eenzaam, geweld, uitbuiting
○ Amper sociale voorzieningen

In het kort:
● Opvang voor kinderen en ouderen

Concreet:
● Twee dagcentra
○ Bulboaca
○ Tintareni
● Voor ouderen: ● Voor kinderen:
○ Douchen ○ Huiswerkbegeleiding
○ Kleding wassen ○ Ontbijt en lunch
○ Haren knippen ○ Persoonlijke verzorging
○ Ontbijt en lunch ○ Vieren van verjaardagen
○ Transport ○ Psychosociale hulp
○ Vieren verjaardagen ○ Zomerkampen
○ Tafeltje dekje ○ Ontspanning

Moldavian Christian Aid (MCA)
Situatie:
● Kerken
○ In Sovjettijd geen diaconaal werk
○ Veel diaconale nood, geen structuren
● Roep vanuit Kerk in Actie richting Wereldraad van Kerken
In het kort:
● Kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven.
● Jongeren trainen om ouderen te helpen.
Concreet:
● Training van kader en vrijwilligers
● Advies rondom diaconale initiatieven
● Financiering projecten
● Trainen jongeren om voor ouderen er te zijn (summerschool)
Homecare (vorm van buurtzorg)
Situatie:
● Ouderen:
○ Weinig kennis
○ Weinig voorzieningen
○ Ongeneeslijk ziek → naar huis met amper verpleging
In het kort:
● Verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
● Delen van kennis rondom palliatieve zorg.
Concreet:
● Bieden van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
● Ondersteunen en trainen van vrijwilligers uit kerken en andere organisaties.
● Deelname aan lobby richting de overheid en verzekeringen om aandacht te vragen voor palliatieve
zorg.

Youth for Christ
Situatie:
● Kinderen en jongeren
○ Ouders werken in het buitenland
○ Verlaten, eenzaam, geweld, uitbuiting
○ Kerken weten daar lang niet altijd raad mee
In het kort:
● Opvang voor kinderen en jongeren om hen te laten weten dat ze geliefd zijn, ook door God.
● Kerken ondersteunen om jongeren te zien en betrokkenheid over en weer vergroten.
Concreet:
● Meer dan 40 plekken in Moldavië
● Voornamelijk opvang in kerken
● Opvang:
○ Na schooltijd
○ Hulp bij huiswerk
○ Gezonde maaltijd
○ Sport en ontspanning
○ Bijbelstudie
○ Psychosociale ondersteuning
○ Zomerkampen
● Cijfers:
○ 1400 verschillende jongeren bij de ‘Day care’
○ 1000 op zomerkamp
○ 40% procent geeft aan meer betrokken te zijn bij de kerk.
○ 10% van de ouders/verzorgers

Bij Youth for Christ volgt men het nieuws omtrent de oorlog in Oekraïne niet meer om zich niet te laten leiden door angst wat het voor hen kan betekenen. Eén lid volgt het nieuws en als het belangrijk is wordt het gedeeld met de anderen. Welke invloed heeft de oorlog in Oekraïne voor Moldavië. Bestaat de mogelijkheid dat, in plaats van projecthulp, overgegaan moet worden op noodhulp. Komt er een andere overheerser, de kerken verdwijnen niet en de lokale partners blijven. In eerste instantie veranderd het aard van het werk naar noodhulp en ondersteuning. De ervaring in andere landen leert dat de normale activiteiten weer snel worden opgepakt.

Moldavië is geen lid van de EU. Ze hebben wel een aanvraag gedaan. Momenteel zijn ze erg afhankelijk van ons maar ze proberen andere geldstromen te realiseren zodat de afhankelijkheid van ons minder wordt. In juni zijn 20 jongeren uit Moldavië naar Nederland gekomen. Op 20 juni heeft classis Friesland de mogelijkheid gekregen om met hen kennis te maken. De ontmoeting vond plaats in De Rank, te Franeker.

Met dank aan Hilda Koning, secretaris van de classis Ring Leeuwarden, voor deze informatie.
 
terug