IDO Waadhoeke IDO Waadhoeke

IDO Waadhoeke

Aandachtsgebieden van de IDO Armoede – Eenzaamheid - Dementie.

In het dagelijks bestuur zitten normaliter 5 personen. De voorzitter coördineert. De secretaris doet de verslaglegging en is verantwoordelijk voor aandachtsgebied eenzaamheid, De penningmeester gaat over de financiën. Mijn aandachtsgebied is dementie. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de armoede is momenteel vacant. De andere taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn: 1. Spreekbuis zijn vanuit de kerken naar de burgerlijke gemeente. 2. Gesprekspartner zijn voor sociale, maatschappelijke organisaties, o.a. Voedselbank, Schuldhulpmaatje Waadhoeke, Humanitas, Skûle Welzijn, “Waadhoeke zegt Nee tegen Eenzaamheid”, Solidair Friesland en Stg. Present. 3. Kennis uitwisselen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken. 4. Aangesloten kerken op de hoogte houden van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein. 5. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied van sociale, diaconale en maatschappelijke zorg. 6. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de aangesloten diaconieën. 7. Bereidt de vergaderingen voor, stelt een agenda samen en verstuurt de uitnodigingen.

De diaconie is vertegenwoordigd in de classis Ring Leeuwarden. Vanuit diverse kerkelijke gemeenten komt de classis 4x per jaar bijeen. Deze gemeenten werken samen in het project Fryslan foar Moldavie. Dit is een project van Kerk in Actie. Op de website van Kerk in Actie kunt u meer lezen over dit project. Gebruik daarvoor:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/

In onder meer de ZWO-diensten zal de diaconie aandacht besteden aan dit project.

IDO Waadhoeke.

Het IDO Waadhoeke wil een brug slaan tussen mensen die geholpen moeten worden en mensen die iets te bieden hebben. We willen graag samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgerlijke gemeente. Het IDO staat open voor een grote diversiteit aan geloofsbeleving, daarom is een oecumenisch georiënteerde werkwijze voor haar vanzelfsprekend. We willen vanuit onze christelijke inspiratie er zijn voor mensen die in nood verkeren, zowel voor leden van onze geloofsgemeenschappen als voor hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Wilt u iets melden over eenzaamheid, armoede of dementie neem dan contact op met de diaconie.

Detty de Jong- van der Bij.

terug