Nij Nij

Plaatselijke regeling

ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse Gemeente Bitgum – Bitgummole – Ingelum – Marsum,
kortweg: Prot. Gemeente Bitgum e.o.

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op maandag 23 januari 2017 en is geldig vanaf deze datum.

Samenstelling van de kerkenraad
1.1.1 De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

- 1 predikant en / of pastorale medewerker

- 1 ouderling met speciale opdracht preses

- 1 ouderling met speciale opdracht scriba

- 5 wijkouderlingen

- 3 ouderling-kerkrentmeesters

- 5 diakenen

 

1.1.2 Het moderamen bestaat uit:
predikant, preses, scriba en een vertegenwoordiger per college
1.1.3 Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn de volgende colleges/commissies ingesteld:- Consistorie
- College van diakenen
- College van kerkrentmeesters

Verkiezing van ambtsdragers
2.1 Algemeen
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1 De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-3 (zie kerkorde) vindt plaats in het begin van het kalenderjaar. Doopleden kunnen ook worden verkozen. Zij worden bij het aannemen van het ambt belijdend lid conform Ord. 9-5-4. De verkiezing van ambtsdragers vindt om de twee jaar plaats.

2.2.2 Stemgerechtigde leden hebben twee weken de tijd

terug