Stichtingen

Stichtingen
Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"
De kerkgebouwen staan er qua onderhoud prima bij en dit wordt ook bevestigd door recente onderzoeken van de monumentenwacht. Dit past ook bij onze opdracht / hoofddoel "de instandhouding van de hoofdgebouwen (de kerken) en de daarbij gelegen begraafplaatsen". De daaruit voortvloeiende doelen en overige doelen van de stichting luiden als volgt:
-- zorg dragen dat de hoofdgebouwen (de kerken) voortdurend en te allen tijde gebruikt kunnen worden waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht, te weten het faciliteren van (ere) diensten en manifestaties.
-- het beheren van de kerkgebouwen te Bitgum en Ingelum.

Actuele informatie:
Bitgum:
In de toren is een tweede (kleine) luidklok aangebracht en hiermee is de oorspronkelijke situatie van voor 1945 weer hersteld. Om dit te realiseren heeft onze stichting een aanmerkelijke financiële bijdrage verleend aan de eigenaar de Stichting Monumenten Waadhoeke die de eigenaar van de toren is. Tevens is de restauratie van het orgel afgerond en alles ziet er weer piekfijn uit.


Ingelum:
Na onderzoek is gebleken dat de preekstoel en de avondmaaltafel met de ooit verkochte avondmaalbank een ensemble vormen. Volgens kenners is dit een unieke combinatie. Na een lange voorbereidingstijd is ook de avondmaalbank weer terug in de kerk van Ingelum. Er zal nog een kleurenonderzoek plaatsvinden en vervolgens zal de juiste kleur worden aangebracht op alle drie onderdelen van het ensemble.Bestuursamenstelling / functieverdeling
Naam Functie Taken (extra)
Jetze Reijenga, St. Anne voorzitter Beheer landerijen / onderh. gebouwen
Frans Dijkstra, Bitgum secretaris Onderh. gebouwen /
beh.begraafplaatsen
Laurens Braaksma, Bitgum penningmeester Algehele financiële controle
Bettie Schaafstal, Ingelum 2epenningmeester Dagelijkse financiële administratie
Jan Sake Rondaan,B’mole fondsenwerving  
Jetty v.d.Plaats, Ingelum public relations  
Ittie Riezebos, Bitgum
 
cultuur Vrijwilligersbeleid/
agenda (activiteiten) beheer

Namens het bestuur van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum",
Frans Dijkstra, tel 058-2531652; e-mail: fransdijkstra48@gmail.com
 
terug