Wolkom Wolkom
Wolkom

Wolkom op de webside fan de Protestantske gemeente te Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.
Mei dizze site wolle wy jo op ‘e hichte hâlde fan tsjerketsjinsten, aktiviteiten, spesjale jûnen, foto’s fan aktiviteiten dy’t west ha, koartsein wat der allegearre spilet yn ús gemeente.


 
terug